lสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (สสจ.) โดยคณะกรรมการการประเมินผลผู้สูงอายุ
เข้าเยี่ยมชมและประเมินผลชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ.ที่ทำกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองหรัง (วัดแม่เปียะ)
 
 
P1000470
 
P1000477
 
P1000474
 
P1000472
 
P1000471
 
 
 
ชมรมผูู้สูงอายุตำบลคลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา
ประธานชมรม คุณสนั่น สมนวล 
มีกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ

ผสงอาย 1 

ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา มีกิจกรรมส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ

กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ กิจกรรมสันทนาการ

ผสงอาย 2

ผสงอาย 3 

สนใจสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองหรัง ได้ที่ประธานชมรม คุณสนั่น สมนวล

ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 45 - 70 ปี

เอกสารการสมัคร สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

ค่าสมัคร เพื่อสนับสนุนและเป็นกองทุนสวัสดิการชมรม 120 บาท/คน/ปี

สวัสดิการสำหรับสมาชิก กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล  มีสวัสดิการ 500 บาท/คน/ปี

กรณีสมาชิกชมรมเสียชีวิต สมาชิกชมรมช่วยค่าศพคนละ  60 บาท

 

                                 By : admin  namomcity.com